تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۱۰:۵۷ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۴
Language : FA |
خانه / اسامی کارمندان بازنشسته

اسامی کارمندان بازنشسته

ردیف تصویر نام نام خانوادگی جنس تاریخ استخدام تاریخ بازنشستگی وضعیت خروج
۱ برات عباسی ولدانی مرد ۱۳۷۶/۰۱/۰۱ ۱۳۸۸/۰۷/۰۱ باز نشسته
۲ کرم حاجی کریمی مرد ۱۳۶۸/۰۶/۱۵ ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ باز نشسته
۳ محمود جعفری مورکانی مرد ۱۳۷۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ باز نشسته
۴ هوشنگ رام پناه مرد ۱۳۶۸/۰۹/۲۵ ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ باز نشسته
۵ سید محمود بنی هاشمی مرد ۱۳۶۸/۰۹/۱۴ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ باز نشسته
۶ مختار باقری خوزانی مرد ۱۳۶۷/۰۷/۱۲ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ باز نشسته
۷ آیت روح اللهی مرد ۱۳۷۲/۰۲/۰۱ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ باز نشسته
۸ محمد کاظم صمدی مرد ۱۳۶۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ باز نشسته
۹ هاشم کریمی خوزانی مرد ۱۳۷۰/۰۷/۰۹ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ باز نشسته
۱۰ ابوالقاسم رحیمی مرد ۱۳۷۵/۰۸/۰۱ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ باز نشسته
۱۱ زهرا زمانی زن ۱۳۷۵/۰۹/۰۱ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ باز نشسته
۱۲ شهناز ربانی فر زن ۱۳۶۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ باز نشسته
۱۳ یحیی عمومی مرد ۱۳۷۲/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ باز نشسته
۱۴ نعمت اله حاجی علی اکبری مرد ۱۳۶۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ باز نشسته
۱۵ قاسمعلی  ابوطالبی مرد ۱۳۷۶/۰۵/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ بازنشسته
۱۶ محمد رضا خادم مرد ۱۳۷۳/۰۲/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ باز نشسته
۱۷ حسن شفائی مرد ۱۳۷۵/۰۷/۰۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ باز نشسته
۱۸ عبدالرسول آقائی مرد ۱۳۷۰/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ باز نشسته
۱۹ رحمان فتحی مرد ۱۳۷۲/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ بازنشسته
۲۰ حسن حاجی کرمی مرد ۱۳۷۵/۰۱/۰۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ بازنشسته
۲۱ عبداله ترابی رنانی مرد ۱۳۷۲/۰۹/۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ بازنشسته
۲۲ محمدحسن شایانفر مرد ۱۳۷۱/۱۱/۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ بازنشسته
۲۳ قنبرعلی  فخاری مرد ۱۳۷۴/۱۱/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ بازنشسته
۲۴ محسن ربانی فر مرد ۱۳۷۳/۰۴/۲۳ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ بازنشسته
۲۵ نوراله شیخ خوزانی مرد ۱۳۷۳/۰۱/۲۳ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ باز نشسته
۲۶ حسین پیرهاجی مرد ۱۳۷۸/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ بازنشسته
۲۷ ابراهیم بگدلی مرد ۱۳۷۳/۰۷/۰۱ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ بازنشسته
۲۸ قدیرعلی صالحی مرد ۱۳۷۳/۰۳/۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ بازنشسته
۲۹ فرحناز مسعودیان زن ۱۳۶۷/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ بازنشسته
۳۰ علی اصغر آقاکوچکی مرد ۱۳۷۰/۰۲/۲۸ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ بازنشسته
۳۱ امراله عشقی مرد ۱۳۷۵/۰۸/۰۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ بازنشسته
۳۲ امیرصدر صهری مرد ۱۳۷۰/۰۷/۰۹ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ بازنشسته
۳۳ نوراله  سعیدی مرد ۱۳۷۳/۱۲/۰۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ بازنشسته
۳۴ مجتبی شومالی مرد ۱۳۷۲/۱۱/۲۵ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ بازنشسته
۳۵ حسنعلی روح الهی مرد ۱۳۷۲/۱۰/۱۲ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ بازنشسته
۳۶ اسماعیل شمس مرد  ۱۳۷۳/۰۲/۲۶  ۱۴۰۰/۱۰/۳۰  بازنشسته
۳۷ رسول خانی مرد ۱۳۷۲/۱۱/۰۱ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ بازنشسته
۳۸ اکرم مالکی زن ۱۳۷۰/۱۱/۲۶ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ بازنشسته
۳۹ جعفر علیشاهی مرد ۱۳۷۳/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ بازنشسته